Tuesday, 5 December 2017

Forex control zambia


Kontrola wymiany w ramach Wspólnego Obszaru Walutowego jest regulowana przez Ustawę o Walucie i Wymianach nr 9 z 1933 r. Oraz Regulacje Kontroli Giełdowej 1961, wydane tam w ramach. Kontrola wymiany w Namibii podlega kontroli Ministra Finansów i Skarbu Państwa, którzy delegowali ich administrację do Banku Namibii, którzy z kolei wyznaczyli banki komercyjne na Autoryzowanych Dealerów w obrocie dewizowym. System podwójnego kursu walutowego, obejmujący mechanizm Rand i Financial Rand, polegający na przekazywaniu środków do iz Namibii, został zastąpiony przez unitarny system walutowy w dniu 13 marca 1995 r. Z mocą od tej daty, kontrola wymiany nierezydentów innych niż byli mieszkańcy Namibii w odniesieniu do zablokowanych aktywów zostało zniesione. 2. CEL KONTROLI 2.1 Zapewnienie czasowej repatriacji do namibijskiego systemu bankowego wszystkich walut obcych nabytych przez rezydentów Namibii, czy to poprzez transakcje o charakterze bieżącym, czy kapitałowym. 2.2 Zapewnienie wypływów w walutach obcych w celach zgodnych z prawem wyłącznie w najlepszym interesie Namibii jako całości, a nie przez osoby prywatne. 3. WAŻNE DEFINICJE 3.1 Wspólny obszar walutowy: składa się z Namibii, Republiki Południowej Afryki, Lesotho i Suazi. 3.2 Autoryzowany dealer: Lokalne banki, które zostały upoważnione przez Bank of Namibia do prowadzenia transakcji w walutach obcych. 3.3 Nierezydent: jest osobą (lub osobą prawną), której normalne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania lub rejestracja znajduje się poza Wspólnym Obszarem Walutowym. 4. FORMULARZE FORMULARZY ZEWNĘTRZNYCH I PODWÓJNYCH FORMULARZY A: Sprzedaż wymiany w wysokości N50 000 i więcej oraz depozyty na rachunkach Rand do nierezydentów muszą być poparte Formularzami A. FORMULARZE E: Zakup wymiany w wysokości N50 000 i więcej a wszystkie płatności w Rand na rzecz mieszkańców Wspólnego Obszaru Walutowego z konta nierezydenta niezależnie od kwoty lub celu muszą być wspierane przez Formularz E. 5. TRANSFERY INWARDOWE 5.1 ​​FUNDUSZ ZAGRANICZNY Przyjmowanie przez lokalny podmiot pożyczek z zagranicy zwykle przez okres co najmniej sześciu miesięcy, podlega specjalnemu zatwierdzeniu do kontroli wymiany. W przypadku, gdy fundusze pożyczkowe mają zostać wprowadzone przez udziałowca niebędącego rezydentem, kontrola zwykle nie zapewnia bezwarunkowej gwarancji na repatriację, ale zobowiązuje się do rozpatrzenia takich wniosków, kiedy i kiedy środki dostępne są w firmie pożyczającej, w celu spłaty w świetle warunków panujących obecnie i mając na uwadze lokalną sytuację kredytową przedsiębiorstwa powodującego spłatę. Zwykle, jeśli spółka jest w pełni własnością nierezydentów, stosunek akcjonariuszy do pożyczek w kapitale zakładowym nie może przekroczyć współczynnika 3: 1, tj. Jeżeli kapitał zakładowy spółki lokalnej wynosi N1.00, to kontrola wymiany pozwoli udziałowcy146 pożyczają fundusze N ​​3-00. W przypadku spłat pożyczek zagranicznych można uzyskać pokrycie Forward. 6. LOKALNA POMOC FINANSOWA: ZWOLNIENIE Z ROZPORZĄDZENIA 3 (1) (E) ORAZ (F) 6.1 Osoba dotknięta: Jest zdefiniowana jako osoba prawna, fundacja, trust lub spółka osobowa działająca w Namibii, w odniesieniu do których 75 procent lub więcej kapitału majątek lub jego majątek może zostać wykorzystany do wypłaty na rzecz jakiejkolwiek osoby nie będącej rezydentem w Republice lub na korzyść jakiejkolwiek osobie, lub 75 procent lub więcej papierów wartościowych z prawem głosu, siła głosu, moc aktywów kontrolnych lub zysk są bezpośrednio lub pośrednio nabyte lub kontrolowane przez lub w imieniu osoby, która nie ma miejsca zamieszkania w Namibii. Jest zdefiniowany jako osoba, której normalne miejsce zamieszkania znajduje się poza Wspólnym Obszarem Walutowym. 6.3 Pomoc finansowa: Dotyczy kredytu walutowego, udzielania kredytu, zajmowania papierów wartościowych, zawierania transakcji sprzedaży lub dzierżawy, gwarantowania kredytów akceptacyjnych, poręczenia, listów zastawnych, pożyczek od lokalnych udziałowców przekraczających ich procentowy udział itp. 6.4 Rozporządzenie 3 (1) (e): "Essential" odnosi się do gwarancji wystawionej przez namibijski koncern, w przypadku gdy druga strona powołuje się na stronę zagraniczną w przypadku wykonania gwarancji. 6.5 Rozporządzenie 3 (1) (f): Odnosi się do wszelkich lokalnych pożyczek, leasingu, pożyczek udzielonych firmie, która jest w posiadaniu 75 procent lub więcej przez obcokrajowców. Wzór do obliczania dozwolonej wartości procentowej lokalnej bazy pożyczkowej, tj. 147 Lokalnego współczynnika pomocy finansowej148. 100 (odsetki w Namibii x 100) Odsetek nierezydentów Procent jest określany jako 147 Lokalny współczynnik pomocy finansowej148. Wskaźnik ten został podwojony. W przeszłości zagraniczny inwestor mógł jedynie pożyczyć 50 procent swoich funduszy kapitałowych na miejscu. Racjonalne dla tego wymogu jest zapewnienie, że inwestor zagraniczny, wprowadził rozsądną kwotę w odniesieniu do funduszy kapitałowych, bez zbytniej zależności od lokalnych pożyczek. Przedsiębiorstwo z 40 nierezydentami może otrzymać lokalną pomoc finansową w zakresie: 100 60 x 100 100 150 40 250 Lokalnej Bazy Pożyczkowej spółki, tj. Jeżeli spółka wprowadziła kwotę N300 000 w odniesieniu do funduszy kapitałowych , wtedy pozwolilibyśmy na pożyczkę lokalną na kwotę N750 000 (N 3000 000 x 250). Lokalna baza pożyczkowa lub efektywny kapitał spółki składa się z: 1. Wyemitowanego kapitału udziałowego 2. Udziałowego konta premium 3. Dystrybucyjne rezerwy 4. Pożyczki akcjonariuszy 5. Nierejestrowalne rezerwy 6. Odroczony podatek 7. Kredyt handlowy o wartości 150 w odniesieniu do towarów importowanych od spółki dominującej lub stowarzyszonej, ale płatność nadal należna od koncernu namibijskiego) pod warunkiem, że poziom surowca nie zostanie obniżony w walucie lokalnej instytucji finansowej. 6.6 Pożyczki dla akcjonariuszy: Pożyczki od rezydentów i nierezydentów akcjonariuszy spółek podlegających przepisom rozporządzenia 3 (1) (f) Giełdy Kontroli są dozwolone przez Kontrolę Giełdy do zaakceptowania takich funduszy pożyczkowych, niekoniecznie kwalifikują się do włączenia do lokalnej pożyczki podstawa lokalnej firmy, jak wskazano w poniższej tabeli: Lokalna baza pożyczkobiorcy Resident Shareholders Pożyczka z pro-rata pasującą pożyczką od nierezydenta Udziałowcy Obaj Pożyczki kwalifikują 6.7 Nadwyżkowe udogodnienia: Bardziej korzystne pożyczki mogą być autoryzowane przez Kontrolę Giełdy dla uzgodniony okres, w którym działalność przedsiębiorstwa obejmowałaby: - ​​- Zwiększenie lub wytworzenie lokalnej produkcji z wynikającym z tego wzrostem zatrudnienia - Wynik w rozwoju znaczącego rynku eksportowego - Służyć do zmniejszenia przywozu, lub - Być uznanym za leżący w interesie narodowym w innym zakresie . Wnioski muszą być w pełni objaśniające i powinny być poparte projekcjami wskazującymi, w jaki sposób i kiedy firma proponuje ponownie mieścić się w ramach obowiązującego limitu, tj. Zwiększenia lokalnej bazy kredytu lub obniżenia poziomu lokalnej pomocy finansowej. Kontrola wymiany normalnie oczekiwałaby stopniowego zmniejszania nadwyżki w okresie od dwóch do pięciu lat, w zależności od okoliczności towarzyszących sprawie. Kontrola Giełdowa przyjmuje również elastyczne podejście do wniosków firm, które wymagają tymczasowych nadwyżek na pewien okres czasu, aby wdrożyć lokalne plany ekspansji lub modernizacji lub aby zobaczyć negatywną sytuację. 6.8 Przesyłając wnioski do Banku Namibii o lokalne udogodnienia pomocy finansowej, wymagana jest następująca dokumentacja: 1. Odpowiednio wypełniony kwestionariusz formularza MP 79 (a). 2. Skontrolowany bilans lub niebadane śródroczne sprawozdania finansowe, zależnie od przypadku. 3. Harmonogram obiektów finansowania pozabilansowego. 4. Gwarancja ze środków bankowych. 7. BIEŻĄCE PŁATNOŚCI Zyski z działalności handlowej i dywidendy z inwestycji są przenoszalne na beneficjentów będących nierezydentami. Takie transfery mogą być autoryzowane przez autoryzowanych dealerów bez odniesienia do kontroli wymiany. Jednakże, jeśli firma namibijska korzysta z jakiejkolwiek lokalnej pomocy finansowej, należy złożyć wniosek w Banku Namibii wraz z zaświadczeniem audytora146 potwierdzającym, że pieniądze powstają z normalnych zysków handlowych, w przeciwieństwie do zbycia środków trwałych. Przekazywanie odsetek nierezydentom może być dozwolone pod warunkiem, że pierwotna stopa procentowa została rozliczona w Banku Namibii. Jeżeli pożyczka jest denominowana w obcej walucie, wówczas odsetki powinny być obliczane na poziomie LIBOR (Londyńska Międzybankowa Oferta Ofertowa) 2 procent. Jeżeli pożyczka jest denominowana w Dolinie Namibii, Bank of Namibi zezwoliłby na oprocentowanie według stopy głównej 3%. 7.3. Opłaty dla dyrektorów 146: Przeniesienie opłat rocznych na rzecz Dyrektorów niebędących rezydentami może być dozwolone po przedstawieniu upoważnionemu dealerowi uchwały zaangażowanej spółki potwierdzającej należne opłaty. 7.4 Opłaty za zarządzanie Opłaty za usługi techniczne: Tego rodzaju opłaty wymagają uprzedniej zgody na zatwierdzenie kontroli dewizowej, które będą musiały być spełnione w zakresie podstawy naliczania płatności i zasadności takich płatności. Kontrola wymiany nie jest zgodna, że ​​płatności są oparte na procentach sprzedaży, obrotów lub zysku lokalnego koncernu. Powinien być oparty na rzeczywistych świadczonych usługach. 7.5 Opłaty za przejazdy samolotami dla zagranicznych gości: w przypadku, gdy firma będąca rezydentem Namibii korzysta z usług zagranicznych dyrektorów i jest, zgodnie z odpowiednią umową, odpowiedzialna za rozliczanie taryf lotniczych, płatność takiego biletu lotniczego powinna być zorganizowana lokalnie, w Namibii. Dolary . Kontrola nie jest zgodna, aby dokonać jej zwrotu z Namibii. Podobnie, należy postępować zgodnie z tymi samymi procedurami w odniesieniu do dziennej diety dziennej dla obcokrajowców i podróży lokalnych. 8. KONTRAKT I WYCIECZKA PRACOWNIKÓW Obcokrajowcy, którzy przybyli do Namibii w związku z zatrudnieniem w lokalnej firmie lub zostali zatrudnieni przez firmę namibijską na podstawie określonej umowy, mają obowiązek zgłosić, czy posiadają zagraniczne aktywa i nie będą udostępniać swoich aktywów zagranicznych jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym zwykle zamieszkałym w Namibii. Wyżej wymienione Przedsięwzięcie, wraz z umową o pracę z osobą ludzką, należy złożyć w Banku Namibii. Takie osoby muszą posiadać ważne zezwolenie na pracę wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 9.1 Po przybyciu na stałe do Namibii imigranci podlegają regulacjom kontroli wymiany. 9.2 Po przyjęciu stałego pobytu w Namibii dwa rozporządzenia mają natychmiastowy wpływ na imigrantów. Rozporządzenie w sprawie kontroli dewizowej nr 6, które stanowi, że rezydenci powinni zadeklarować nabycie waluty obcej i rozporządzenie w sprawie kontroli dewizowej 7, które wymaga, aby wszelkie zagraniczne aktywa, w tym posiadane przez nich waluty lub do których stają się uprawnione. 9.3 Po przybyciu do Namibii imigrant powinien wypełnić formularz. MP 335 (a) i towarzysząca Deklaracja zagranicznych aktywów i zobowiązań. 9.4 W ciągu pierwszych pięciu lat pobytu imigranci mają prawo rozporządzać lub w inny sposób inwestować swoje aktywa zagraniczne bez udziału kontroli dewizowej, o ile formularze wyszczególnione w punkcie (c) powyżej zostały złożone w Banku Namibii. 9.5 Imigranci mogą również uzyskać pewność, że w ciągu 6 lat od ich przybycia Bank Namibii na wniosek umożliwi repatriację wszystkich funduszy, które zostały wprowadzone zwykłymi kanałami bankowymi od momentu ich przybycia. 10.1 Osoby pragnące wyemigrować muszą wypełnić formularz MP336 (a) wraz z zaświadczeniem o odprawie podatkowej. 10.2 Po otrzymaniu przez emigrant zasiłku mieszkaniowego na podstawie: kwoty N200 000 po uwzględnieniu wszystkich zobowiązań, w tym kosztu odpowiednich biletów pasażerskich i stosownego dodatku na podróż. Kwota N400 000 po uwzględnieniu wszystkich zobowiązań, w tym kosztu odpowiednich biletów pasażerskich i stosownego dodatku na podróż, wszystkie pozostałe lokalne aktywa powinny zostać poddane fizycznej kontroli Autoryzowanego Dealera. Takie fundusze nie mogą być przekazywane z Namibii bez zgody banku Namibii. 10.3 Zablokowane fundusze mogą być wykorzystywane lokalnie, do zatwierdzonych celów, tj. Kwotowane papiery wartościowe, inwestycje w jednostkowe certyfikaty powiernicze, płatności lokalnych stawek i podatków, uwolnienie N3 000 dziennie, do maksymalnej kwoty N75 000 na pokrycie kosztów życia emigrantów podczas wizyt w Namibii. 10.4 Dochody uzyskane z zablokowanych aktywów mogą zostać przekazane za granicą. 10.5 Pod względem nowych środków, mieszkańcy Namibii, którzy wyemigrowali z Namibii w dniu 1 kwietnia 1998 r. Lub wcześniej, po złożeniu wniosku do Banku Namibii, mogą przenosić swoje istniejące zablokowane fundusze za granicę. Jednak po wspomnianej dacie emigranci z Namibii podlegają normalnym procedurom emigracyjnym. 11. INWESTYCJA KAPITAŁOWA NA ZEWNĄTRZ Inwestycje zagraniczne prowadzone przez mieszkańców Namibii. 11.1 Osoby prywatne mogą teraz prowadzić rachunki walutowe u lokalnych autoryzowanych dealerów lub inwestować do maksymalnej kwoty wynoszącej N750 000 na osobę na morzu, pod warunkiem, że są to osoby zamieszkałe w Namibii w wieku powyżej 18 lat i podatnicy o dobrej reputacji. . 11.2 Namibijskie przedsiębiorstwo może być właścicielem udziałów w morskiej spółce. Istnieją pewne szczególne wymagania, które muszą być spełnione z punktu widzenia Kontroli Exchange. Uzyskanie takiego interesu musi przynosić trwałą korzyść dla Namibii, tj. Związane z handlem. a) Namibijskie przedsiębiorstwo musi wejść na rynek eksportowy i nie może bezpośrednio współpracować z zagraniczną firmą lub zwiększać istniejącego eksportu, który mógłby zostać osiągnięty tylko dzięki obecności na morzu. b) podmiot zagraniczny musi być potrzebny do ochrony importu strategicznego do Namibii. c) podmiot zagraniczny jest zobowiązany do ułatwiania handlu z krajami, które normalnie nie handlują z krajami w południowej Afryce. Składając oficjalny wniosek wraz z Kontrolą, szczegóły dotyczące obrotu Namibii przez firmę, eksport w ciągu ostatnich 3 lat, szacuje wielkość eksportu na kolejne 3 lata, skontrolowaną kopię ostatniego bilansu. Jeżeli działalność offshore nie odnosi się do ich obecnego rodzaju działalności, należy podać pełne wyjaśnienie i motywację. Transfery mogą być dokonywane z Namibii nieprzekraczającej N50 milionów. Jednakże ekspansja zagranicznej spółki zależnej może być finansowana z pożyczek zagranicznych zaciągniętych w drodze regresu lub gwarancji z Namibii. W związku z tym lokalny bilans firmy może być wykorzystywany do negocjowania takich obiektów. Ekspansja musi jednak przebiegać w tej samej branży, a korzyści dla Namibii można wykazać. Zyski generowane przez zagraniczny koncern powinny naturalnie być repatriowane do Namibii zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kontroli giełdowej 6. 12 DOPUSZCZENIE PODRÓŻY a) Całkowite kwoty wymiany walut, które mogą być dostępne na pokrycie kosztów podróży w ciągu roku kalendarzowego za jedną lub więcej wizyt, są w następujący sposób: N130 000 na osobę w wieku 12 lat i starszą oraz N40 000 na dziecko w wieku poniżej 12 lat w roku kalendarzowym. Poprzednio limity wynosiły odpowiednio N120 000 i N35 000 rocznie. Rozróżnienie między sąsiednimi i innymi krajami było zbędne. Autoryzowani dealerzy mogą zezwolić na dodatkową walutę zagraniczną na koncern namibijski podczas pobytu za granicą, pod warunkiem, że późniejszy zwrot kosztów podróży nie przekroczy limitu dla osób w danym roku. Po zwrocie osoby z zagranicy dodatkowa kwota powinna zostać zatwierdzona w jego paszporcie. Bilet pasażerski musi zostać wydany w Namibii na nazwisko podróżnego w celu odbycia podróży z Namibii. Wymiana nie może nastąpić na więcej niż 60 dni przed datą wyjazdu. Bilet pasażerski i paszport muszą zostać zatwierdzone. Formularz A musi zostać wypełniony. Maksymalnie N5 000 w banknotach Namibia może zostać wykorzystanych przez podróżnego. Karty wymienione poniżej zostały zatwierdzone przez Bank Namibii do użytku poza Wspólnym Obszarem Walutowym. Południowoafrykańskie karty kredytowe mogą być autoryzowane przez lokalne banki. Poniżej wymieniono autoryzowane karty kredytowe Namibii: i) Standardowa karta Namibia Master Card ii) Pierwsza karta bankowa National Bank of Namibia iii) Karta bankowa Commercial of Namibia Visa) Karta Visa Banku Windhoek. d) Omnibus Travel Allowances: Jeżeli konieczne jest wysyłanie różnych pracowników firmy za granicę w trakcie jednego roku kalendarzowego, możliwie w krótkim terminie, wniosek należy złożyć w imieniu firmy, której zasiłek roczny. 12.1 Zasiłek na naukę: Mieszkańcom Namibii proponującym naukę za granicą w pełnym wymiarze czasu można przyznać wymianę walut w celu pokrycia kosztów czesnego, utrzymania i innych nieprzewidzianych wydatków. Podczas gdy opłaty za pełne czesne mogą być dozwolone za okazaniem odpowiednich dokumentów, zasiłek studencki na wydatki związane z utrzymaniem i przypadkowymi wydatkami może zostać przyznany z zastrzeżeniem określonych wymogów. Osobom, którym przyznano wymienione udogodnienia, można zapewnić każdemu z nich dodatek podróżny w wysokości N40 000 (N80 000, jeżeli towarzyszy mu małżonek) rocznie na pokrycie kosztów podróży w okresie wakacyjnym. Zasiłek szkolny w wysokości do 30 000 NOK rocznie może być przyznany studentowi lub 200 milionów rocznie dla studentów w towarzystwie małżonka, który nie studiuje. 13.1 Termin płatności: Bank of Namib zazwyczaj nie jest przygotowany na zapewnienie wymiany walutowej przy zapłacie importu przed datą wysyłki lub wysyłki względnych towarów do Namibii. Płatność za import może jednak zostać dokonana w zamian za okazanie Upoważnionym Dealerom dokumentacji transportowej i faktur. 13.2 Pozwolenia na przywóz: Towary inne niż wymagające ważnego pozwolenia na przywóz znajdujące się na liście publikowanej w Dzienniku Urzędowym okresowo, mogą być przywożone bez pozwolenia na przywóz. Pozwolenia na import wydawane są przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu. Odpowiedzialność spoczywa obecnie na autoryzowanym dystrybutorze, aby upewnić się, że pozwolenie na import jest dostępne lub nie jest wymagane przed ustanowieniem listów kredytowych, aranżowaniem płatności lub zawieraniem umów terminowych. 13.3 Zaliczki: 33,3 kosztów fabrycznych dóbr inwestycyjnych zapewnionych: i) dowody z dokumentów są produkowane, ii) odmowa wydania zamówienia, iii) jest to normalne w danym handlu. 13.4 Dowód przywozu: i) Wpisy wstępne Wpisy wjazdu wskazują, że towary, jak wskazano na fakturze, wpłynęły do ​​Namibii. Kopie faksów, fotokopie itp. Są akceptowane jako dowody z dokumentów. Pieczęć celna musi być jednak oryginalna. Bez karty wejścia płatność nie może zostać dokonana przez autoryzowanych dealerów. PRZYWRÓCENIE STATKÓW RYBACKICH: i) W przypadku, gdy Namibijski koncern chce przywieźć statek rybacki z zagranicy i dokonać płatności po przybyciu statku do Namibii, upoważniony sprzedawca może zatwierdzić taką płatność na podstawie dokumentacji dowodowej potwierdzenie transakcji dowodu przybycia lokalnie. ii) Jednakże w przypadku, gdy dostawca zagraniczny wymaga częściowej zaliczki, wniosek należy złożyć w banku Namibii, który powinien zawierać szczegóły dotyczące: a) Porozumienia o współpracy Umowa sprzedaży do kupna między namibijskim importerem a zagranicznym eksporterem . b) Ważne zezwolenie wydane przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu. c) Faktura potwierdzająca wartość statku. d) Potwierdzenie, że statek zostanie zarejestrowany w imieniu koncernu namibijskiego po otrzymaniu ceny zakupu za granicą. e) Potwierdzenie, że zaliczka jest normalna w danym handlu, a odmowa w innym przypadku zostanie odrzucona. iii) Pełna zaliczka: a) W przypadku pełnej przedpłaty wymagana jest dokumentacja opisana powyżej. Jednak w przypadku zgody na kontrole giełdy na takie uzgodnienia, zwrócilibyśmy uwagę na zakup wyłącznie na rachunek Escrow u bankierów zagranicznego sprzedawcy. b) Środki te mogą zostać udostępnione Sprzedawcy dopiero po złożeniu w banku zagranicznym dokumentacji potwierdzającej przeniesienie własności koncernu namibijskiego i trasy Wysyłki. c) Lokalny autoryzowany dealer musiałby udokumentować dowód na późniejszy przybycie statku i zrobić wrażenie na 147Exchange pod warunkiem, że na dokumentach znajduje się znaczek148. d) Kontrolę Giełdy należy powiadomić po przybyciu statku do Namibii, a jego rejestr w Namibii - rejestr statków. 14.1. Deklaracje wywozowe Wszelki wywóz, z wyjątkiem tych, które zostały zwolnione pod względem administracyjnym, musi być poparty wymaganą deklaracją na formularzach F178 i NEP, niezależnie od kraju przeznaczenia towarów. Ten formularz jest deklaracją towarów eksportowanych do sprzedaży za granicą. Formularze te należy wypełnić dla wszystkich wywozów towarów przeznaczonych do sprzedaży zagranicznej do państw spoza Wspólnego Obszaru Walutowego, jeżeli ich wartość przekracza 50 000 N. Nie dokonano wcześniejszego rozróżnienia między krajami (sąsiadującymi itp.). Formularz ten ma na celu kontrolę wywozu towarów nieprzeznaczonych do sprzedaży za granicą, tj. W celach wystawowych, czasowego wywozu, napraw itp. Formularz ten należy wypełnić dla przesyłek o wartości ubezpieczenia przekraczającej N2 000. 14.4 Zobowiązanie eksportera146s i) Sprzedaż towarów w ciągu 6 miesięcy od daty wysyłki ii) w celu odzyskania wpływów ze sprzedaży w ciągu 6 miesięcy iii) Aby otrzymać płatność w walucie obcej lub w dolarach namibijskich z konta nierezydenta iv) Aby oferować do sprzedaży pełne wpływy walutowe w ciągu 30 dni od naliczenie v) Złożenie pisemnego zawiadomienia o braku sprzedaży towarów w ciągu 6 miesięcy lub nieotrzymanie wpływów walutowych w wyznaczonym terminie na F178 vi) Eksporterzy mogą przyznać duże przywileje importerom zagranicznym w sumie do dwunastu miesięcy (w przeciwieństwie do do zwyczajowych 6 miesięcy), pod warunkiem, że: kredyt niezbędny w danej transakcji, potrzeba ochrony na rynku eksportowym Namibijscy rezydenci mają swobodę ubiegania się o kontrolę na giełdzie (poprzez Auth w celu uzyskania zgody na zawieranie transakcji, które normalnie nie mogą uzyskać autoryzowani dealerzy bez specjalnej zgody na wymianę walut. Władze przyznane przez Kontrolę Giełdy, o ile nie jest to inaczej upoważnione, są ważne przez okres trzech miesięcy od daty odpowiedzi na wniosek. W związku z tym, jeśli zakończenie projektów zajmie dużo więcej czasu, należy podać szacunkowe daty rozpoczęcia i zakończenia, aby uniknąć opóźnień w uzyskiwaniu rozszerzeń w tym zakresie. Strona stworzona i obsługiwana przez namibweb Copyright 1998-2017 NamibWeb - internetowy przewodnik po Namibii Wszelkie prawa zastrzeżone Strona jest sponsorowana przez ETS amp namibweb Zastrzeżenie: nie ważne jak często ta strona jest aktualizowana i jej dokładność jest sprawdzana namibweb i ETS nie będzie ponosić odpowiedzialności za każdą zmianę opinii, informacji, udogodnień, usług, warunków itd. oferowanych przez operatora obsługi serwisowej lub innego podmiotu handlu Forex, handlu walutami: Forex Trading z wiodącym brokerem Forex. Spróbuj transakcji na rynku Forex z darmowym kontem praktyk już dziś i dowiedz się, w jaki sposób handel działa. ONASIS Brokers Zambia jest wiodącym brokerem CFD i Forex, oferującym niezawodne usługi handlu online z ustalonymi niskimi spreadami od 1 pipsa na głównych walutach Rachunki islamskie, premie depozytowe i wysoką dźwignię do 500: 1 Usługi inwestowania na rynku Forex Handel na rynku Forex Traders mają świetną okazję do handlu walutami online, wybierając dowolne z dostępnych zbywalnych papierów wartościowych na naszej platformie transakcyjnej. Sprawdź naszą pełną listę instrumentów handlowych i stawek swap, które będą obciążały rachunki nieislamskie. Dlaczego warto handlować z ONASIS ONASIS Brokers oferuje klientom możliwość handlu walutami online z ustalonymi niskimi spreadami na poziomie zaledwie 1 pipsa. ONASIS zapewnia niestandardową dźwignię finansową na kontach forex wynoszącą nawet 500: 1 i wymaganie niskiej marży na wszystkich zbywalnych papierach wartościowych. ONASIS jest brokerem typu straight-through-processing (STP), co oznacza, że ​​wszystkie zlecenia transakcji są natychmiast przekazywane naszym dostawcom płynności bez pośrednictwa dealerów w środku (NDD). ONASIS oferuje usługi handlowe na całym świecie ONASIS oferuje detaliczne usługi forex dla klientów na całym świecie. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy wiodącymi dostawcami usług w Indonezji. Malezja. Nigeria. Afryka Południowa. USA i Egipt. Nasz wielojęzyczny zespół obsługi i wsparcia z dumą oferuje profesjonalne usługi w języku ojczystym w dowolnym momencie. Handluj mikro, mini, standardowymi kontami Forex na niskich spreadach Trade Forex CFD Online - Potężne narzędzia handlowe i konta, aby spełnić twoje strategie handlowe Obrót złotem, srebrem i ropą naftową przy stałych spreadach i minimalnych prowizjach Rachunki islamskie Swap-Free są dostępne jako niska jak 2 pipsy Broker Forex Trading w Zambii Otwórz konto tradingowe Forex z Brokers ONASIS już dziś i otrzymaj natychmiastową premię 100 na 1000 EAs i kolejne 1000 Indywidualnych wskaźników całkowicie za darmo Natychmiastowe STP Wykonanie, Gwarantowane wypełnienia zamówień, Bez poślizgu, Naprawiono 1 Pip Spreads Zambia - usługi Forex Trading Dlaczego Zambia Traders wybiera brokerów ONASIS Minimalny wymagany depozyt to tylko 10 Wysoka dźwignia do 500: 1 Skalowanie i zabezpieczanie dozwolone Niskie marże Stałe niskie spready od 1 pipsa Ponad 40 par par kurowych Wysokiej jakości pakiet badań FX Regular raporty makroekonomiczne 100 depozyt natychmiastowy Dostęp do naszej biblioteki doradców ekspertów Karty kredytowe Wpłaty elektroniczne Wszystkie handlowcy od Zambia może deponować i wypłacać swoje zyski przy użyciu głównych kart kredytowych i debetowych, Moneybookers, LibertyReserve, cashU i przelewów bankowych. Mikro, mini, standardowe islamskie konta handlowe Wybierz najlepsze konto, które odpowiada Twoim potrzebom związanym z transakcjami forex. Jeśli pochodzisz z Zambii, możesz wybrać konto na mikro, mini, standardowe lub nawet islamskie forex, aby handlować walutami i kontrakty CFD online. Handluj srebrem, złotem, energią naftową Wszyscy nasi klienci z Zambii mogą cieszyć się niskim obrotem ponad 40 instrumentami handlowymi, w tym srebrem, złotem, ropą naftową i międzynarodowymi indeksami rynkowymi, oprócz gazu ziemnego innymi energiami. Czy wiesz, że inwestorzy ONASIS otrzymują natychmiastową premię 100 na swoich depozytach? Dostępne również w Uwaga: Wszystkie informacje na tej stronie mogą ulec zmianie. Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację naszych warunków świadczenia usług i umowy z klientem. Handel walutami obcymi na marży wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wysoki stopień dźwigni może działać zarówno przeciwko Tobie, jak i Tobie. Przed podjęciem decyzji o wymianie walutowej należy starannie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Istnieje możliwość, że możesz ponieść stratę części lub całości początkowej inwestycji i dlatego nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić. Powinieneś zdawać sobie sprawę z całego ryzyka związanego z obrotem walutami i zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości. Opinie wyrażane w onasisforex są opiniami poszczególnych autorów i niekoniecznie odzwierciedlają opinię onasisforex lub jej zarządzania. onasisforex nie zweryfikował dokładności ani zasadności jakichkolwiek roszczeń lub oświadczeń złożonych przez niezależnego autora: mogą wystąpić błędy i pominięcia. Wszelkie opinie, wiadomości, badania, analizy, ceny lub inne informacje zawarte na tej stronie, przez onasisforex, jej pracowników, partnerów lub współpracowników, stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie stanowią porady inwestycyjnej. onasisforex nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi utratę zysków, które mogą powstać bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania lub polegania na takich informacjach. Usługi oferowane przez ONASIS IBC nie są dostępne dla rezydentów Republiki Cypryjskiej, Kuwejtu i we wszystkich innych jurysdykcjach, obrót dewizowy nie jest dozwolony przez lokalne władze. 2007-2017 onasisforex ONASIS IBC wprowadza brokera od Swedbank - wszystkie prawa zastrzeżone. Formularz otwarcia rachunku dla brokerów ONASIS Dziękujemy za zainteresowanie otwarciem internetowego rachunku transakcyjnego Forex z brokerem ONASIS. Proszę wypełnić swoje pełne imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby zakończyć rejestrację. Strona 8250 RPA Przepisy dotyczące wymiany giełdowej RPA Przepisy kontrolne dotyczące wymiany Mimo że nie są unikalne w Republice Południowej Afryki, bardzo niewiele krajów posiada obecnie system kontroli (przepisy dotyczące kontroli wymiany) przepływ pieniędzy do iz kraju (wymiana walut). Przepisy dotyczące kontroli wymiany w RPA 8216 kontrolują przepływ pieniądza w Afryce Południowej i poza nią. Wpływają na każdą transakcję, bez względu na to, jaką kwotę rand przekazuje i kim jest nadawca lub odbiorca pieniędzy. Bank Rezerw Republiki Południowej Afryki kontroluje i nadzoruje cały kapitał w 8211 i wypływy. Bank Rezerwowy wyznacza władzę tzw. Autoryzowanym dealerom, którzy nadzorują i regulują rynek w ich imieniu. Firmy handlujące walutami. takich jak my, handluje za pośrednictwem tych autoryzowanych dealerów, ale ze względu na efekt większych transferów, są w stanie oferować lepsze stawki i nie muszą pobierać opłat za usługi transferu pieniędzy. Kluczowe punkty regulacji giełdowych Republiki Południowej Afryki Dotyczy wszystkich transakcji bez względu na wielkość. Żaden rezydent nie może dokonać przeniesienia bez uprzedniej zgody. Żadna firma ani osoba prawna nie może dokonać przeniesienia bez uprzedniej zgody. Tylko autoryzowani dealerzy mogą dokonywać przelewu walutowego. Dopłaty zewnętrzne mogą być dokonywane jedynie z dopuszczalnych przyczyn i na warunkach zatwierdzonych przez autoryzowanych dealerów w imieniu Banku Rezerwowego. Wszelkie płatności dokonywane na rzecz podmiotów zagranicznych muszą być zgłaszane do banku rezerwowego. Istnieją ustalone kwoty dla osobistych transferów w formie dodatków, które muszą być przestrzegane. W jaki sposób wpływają na mnie przepisy dotyczące kontroli wymiany? Dla osób regulujących wymianę międzynarodową w Afryce Południowej określa się, w jakim stopniu iw jakich okolicznościach można przelać pieniądze z Republiki Południowej Afryki. Należy zauważyć, że przepisy dotyczące kontroli dewizowej mają zastosowanie do mieszkańców RPA, a nie obywateli i stałych posiadaczy. Dlatego jeśli jesteś uważany za rezydenta do celów kontroli wymiany, mają one zastosowanie do ciebie. Rezydencję definiuje się na wiele różnych sposobów, a ekspertyzy dotyczące okoliczności należy szukać w firmie takiej jak nasza. Dopuszczalne przyczyny przelewów za granicę obejmują: Podarunki pieniężne i pożyczki. Darowizny dla misjonarzy. Transfery serwisowe. Zwrot kosztów podróży. Zasiłek studencki. R 1 milion dodatkowego kapitału zagranicznego. R10 milionów indywidualnych uprawnień do kapitału. W przypadku firm wszelkie płatności, które muszą zostać dokonane na rzecz strony zagranicznej, są objęte przepisami. Podobnie, jak w przypadku przelewów osobistych za granicą, firmy muszą uzasadnić, dlaczego muszą przekazać pieniądze stronie zagranicznej i ubiegać się o zatwierdzenie w banku rezerwowym lub o upoważnienie autoryzowanego dealera. Regulacje dotyczące wymiany obejmują wszystkie płatności i inwestycje dokonywane za granicą przez spółkę oraz pożyczki zaciągnięte przez zagranicznych inwestorów na rzecz rezydenta RPA. Przepisy dotyczące kontroli wymiany są dogłębne i złożone, można je w całości przeczytać tutaj. Zmieniają się stale, a zgodność jest niezbędna. Niech Incompass będzie twoim przewodnikiem po labiryncie przepisów regulujących wymianę, dzwoniąc do nas (27) 21 424 2936 lub wysyłając e-mail do nas tutaj.

No comments:

Post a comment